Item #55001 – World’s Smallest YU-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh

Blue Eyes White Dragon

Hi-Res RGB
Hi-Res CMYK

Yu-Gi-Oh

Harpie Lady

Hi-Res RGB
Hi-Res CMYK

Yu-Gi-Oh

Red Eyes Black Dragon

Hi-Res RGB
Hi-Res CMYK

Item #5510 – Yu Gi Oh Blind Bag

3.75 YU GI OH FIGURE

Blue Eyes White Dragon

Hi-Res RGB
Hi-Res CMYK

3.75 YU GI OH FIGURE

Castle of Dark Illusions

Hi-Res RGB
Hi-Res CMYK

3.75 YU GI OH FIGURE

Dark Magician

Hi-Res RGB
Hi-Res CMYK

3.75 YU GI OH FIGURE

Exodia the Forbidden One

Hi-Res RGB
Hi-Res CMYK

3.75 YU GI OH FIGURE

Gate Guardian

Hi-Res RGB
Hi-Res CMYK

3.75 YU GI OH FIGURE

Harpie Lady

Hi-Res RGB
Hi-Res CMYK

3.75 YU GI OH FIGURE

Red Eyes Black Dragon

Hi-Res RGB
Hi-Res CMYK

(RARE DECO) Harpie Lady

Harpie Lady (Rare Deco)

Lo-Res RGB
Hi-Res RGB
Lo-Res CMYK
Hi-Res CMYK

(RARE DECO) Blue Eyes White Dragon

Blue Eyes White Dragon (Rare Deco) 

Lo-Res RGB
Hi-Res RGB
Lo-Res CMYK
Hi-Res CMYK

(RARE DECO) Red Eyes Black Dragon

Red Eyes Black Dragon (Rare Deco)

Lo-Res RGB
Hi-Res RGB
Lo-Res CMYK
Hi-Res CMYK

Item #5511 – 3.75 Yu Gi Oh Single Pack

3.75 YU GI OH FIGURE

Blue Eyes White Dragon

Hi-Res RGB
Hi-Res CMYK

3.75 YU GI OH FIGURE

Dark Magician

Hi-Res RGB
Hi-Res CMYK

3.75 YU GI OH FIGURE

Time Wizard

Hi-Res RGB
Hi-Res CMYK

3.75 YU GI OH FIGURE

Relinquished

Hi-Res RGB
Hi-Res CMYK

3.75 YU GI OH FIGURE

Red Eyes Black Dragon

Hi-Res RGB
Hi-Res CMYK

3.75 Yu Gi Oh single

3.75 Yu Gi Oh Single Pack

Lo-Res RGB
Hi-Res RGB
Lo-Res CMYK
Hi-Res CMYK

Item #55021 – 3.75 Yu Gi Oh Battle Pack

3.75 YU GI OH FIGURE

Castle of Dark Illusions

Hi-Res RGB
Hi-Res CMYK

3.75 YU GI OH FIGURE

Exodia the Forbidden One

Hi-Res RGB
Hi-Res CMYK

3.75 YU GI OH FIGURE

Red Eyes Black Dragon

Hi-Res RGB
Hi-Res CMYK

3.75 YU GI OH FIGURE

Harpie Lady

Hi-Res RGB
Hi-Res CMYK

3.75 YU GI OH FIGURE

Gate Guardian

Hi-Res RGB
Hi-Res CMYK

3.75 YU GI OH FIGURE

Blue Eyes White Dragon

Hi-Res RGB
Hi-Res CMYK

3.75 Yu Gi Oh Dual

3.75 Yu Gi Oh Battle Pack

Lo-Res RGB
Hi-Res RGB
Lo-Res CMYK
Hi-Res CMYK

Yu-Gi-Oh

Blue Eyes & Gate Guardian

Hi-Res RGB
Hi-Res CMYK

Yu-Gi-Oh

Exodia & Castle of Dark Illusions

Hi-Res RGB
Hi-Res CMYK

Yu-Gi-Oh

Red Eye Dragon & Harpie Lady

Hi-Res RGB
Hi-Res CMYK